Gót chân em để lại những phôi pha
Của năm tháng sương đầu chiều khói nhả
Tôi với em đã thành người xa lạ
Nhớ chi nhiều năm tháng của ngày xưa?

Dẫu biết rằng tình thắm vẫn chưa phai
Nhưng ký ức có bao giờ thắm mãi?
Tôi với em đôi tình ngang trái
Khóc chi nhiều mờ nhạt cả tương lai?

Ngố Tiên Write